Autorska płyta Mariusza Zawieruchy opowiada o cudzie życia na każdym jego etapie... W oczach Bożych jesteś cudem!

Zbawienie

1J 4,8.9 Bóg jest miłością. Miłość pobudza Go do wybawienia nas.

Rdz 1,27-31 Bóg stworzył ludzi na swój obraz.

Rdz 3,8 Grzech niszczy naszą więź z Bogiem i dlatego uciekamy przed Nim Iz 59,1.2.

Rz 6,23 Oddzieleni od Boga zasługujemy na wieczną śmierć.

Rz 3,23 Wszyscy zgrzeszyli i są pod karą śmierci.

Rz 5,18.19 Adam spowodował śmierć, Jezus przyniósł życie.

Ga 3,13 Jezus wziął na siebie nasze przekleństwo.

Hbr 2,8.9 Jezus zakosztował śmierci za każdego z nas.

2Kor 5,21 Jezus stał się za nas grzechem (wziął na siebie naszą karę za grzech).

Dz 3,19 Kiedy pokutujemy, wtedy nam przebacza.

1J 1,9 Kiedy wyznajemy, wtedy nam odpuszcza.

Rz 8,1 Przyjmując Jezusa nie jesteśmy już dłużej potępieni.

Ef 2,8 Jesteśmy zbawieni łaską przez wiarę.

J 1,12 Kiedy przyjmujemy Go przez wiarę stajemy się dziećmi Bożymi.

1J 5,11-13 Wierząc w Niego otrzymujemy dar wiecznego życia.

J 3,16 Zbawienie jest teraźniejszym doświadczeniem i darem Boga dla wszystkich, którzy wierzą.

NAJCZĘŚCIEJ STAWIANE PYTANIA DOTYCZĄCE ZBAWIENIA:

Czyż Biblia nie naucza, że kiedy raz przyjdziemy do Jezusa, to już nigdy nie utracimy zbawienia? „I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej”. J 1,28

Przychodząc do Jezusa, przyjmując Jego przebaczenie przez wiarę, przyjmując Jego łaskę otrzymujemy dar życia wiecznego Ef 2,8; Rz 3,22-25. Zbawienie jest dobrowolnym darem. Nie jest czymś, na co zasługujemy w wyniku naszego posłuszeństwa. Zbawienie jest z łaski przez wiarę. Kiedy strażnik więzienia w Filippi zapytał: „Co mam czynić abym był zbawiony?”, Paweł odpowiedział: „Uwierz w Pana Jezusa” Dz 16,30.31. Wiara jest funkcją woli. Ten sam rozum, który wybiera wiarę może wybrać niewiarę, a brak wiary prowadzi do duchowej śmierci Hbr 3,12-14. Jeżeli nie posiadamy całkowitego zaufania do Boga, w sercu będzie rosła niewiara. „A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” Mt 24,13. Jesteśmy zbawieni tylko wtedy, kiedy pamiętamy o tym, co było głoszone i żyjemy życiem wiary 1Kor 15,1.2. Jest zawsze możliwe, by wrócić do starego życia w grzechu i spowodować, że nasze imiona zostaną wymazane z księgi żywota i będziemy zgubieni na wieki 2P 2,19-22; Ap 3,5; 1Kor 9,27. Słowo, którego Paweł używa w 1Kor 9,27 na określenie odrzucenia, jest tym samym słowem, które w Jr 6,3 zostało użyte na określenie tych, którzy są spaleni i ostatecznie unicestwieni. W ewangelii J 1,28 czytamy, że gdy przyjdziemy do Jezusa, otrzymamy życie wieczne. Wtedy, kiedy On wchodzi do naszego serca przez wiarę, przynosi życie. Nasza niewiara przynosi duchową śmierć. Nie możemy się nie narodzić, ale możemy umrzeć. Nic nie może wydrzeć nas z Jego ręki, oprócz naszego własnego wyboru.