Autorska płyta Mariusza Zawieruchy opowiada o cudzie życia na każdym jego etapie... W oczach Bożych jesteś cudem!

Sposób powtórnego przyjścia

J 14,1-3 Jezus obiecał, że powróci.

Dz 1,9-11 Aniołowie potwierdzili Jego obietnicę i poświadczyli jej prawdziwość.Judy 14Enoch, siódmy po Adamie, prorokował o powrocie swojego Pana.

Ps 50,3 Dawid stwierdza: „Bóg nasz przybywa”. W Biblii istnieje ponad 1500 proroctw odnośnie powtórnego przyjścia Jezusa. Na każde proroctwo w Starym Testamencie, dotyczące Jego pierwszego przyjścia, przypada osiem przepowiedni co do Jego powtórnego przyjścia. Powrót naszego Pana jest wspomniany raz na każde pięć wersetów w Nowym Testamencie.

Ap 1,7 Kiedy Jezus powróci, każde oko go zobaczy.

Mt 24,27 Jego powrót będzie podobny do błyskawicy pojawiającej się na niebie.

1Tes 4,16.17 Będzie słyszalny. Sprawiedliwi, którzy umarli, zostaną wzbudzeni i wraz ze sprawiedliwymi żyjącymi zostaną porwani do nieba.

1Kor 15,51-54 Bóg ubierze swój lud w nieśmiertelność.

Mt 16,27 Jego powrót będzie wydarzeniem pełnym chwały. Jezus przyjdzie ze swoją nagrodą.

Ap 6,14-17 Niesprawiedliwi, grzesznicy, bojąc się Jego powrotu, wołają do skał, aby na nich upadły.

Mt 13,37-43 Zło zostanie wytracone z Jego królestwa przez ogień, a sprawiedliwi zostaną zbawieni na zawsze.

Iz 25,9 Sprawiedliwi cieszą się, widząc Jego powrót. Radośnie wykrzykują: „Oto nasz Bóg…”

19,11-16 Jako Król królów prowadzi armie niebiańskie i powraca jako triumfujący Pan.

Tt 2,13 Jego przyjście zostało nazwane błogosławioną nadzieją dla zgubionej ludzkości.

Ap 22,11.12.17-20 Ostatnie zaproszenie Jezusa do przygotowania się na Jego rychły powrót.

NAJCZĘŚCIEJ STAWIANE PYTANIA DOTYCZĄCE POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA JEZUSA:

Czy Jezus przyjdzie potajemnie? Czy Biblia nie naucza, że: „Dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony” Mt 24,4

Biblia bardzo wyraźnie stwierdza, że przyjście Jezusa nie jest tajemniczym wydarzeniem (Ap 1,7; Ps 5,3; 1Tes 4,16.17; Mt 24,27). Kiedy Biblia wspomina o tych, którzy pozostali, nie mówi, że zostaną oni pozostawieni na ziemi. W obszernym fragmencie, w Łk 17,26-37, zostało opisane to wydarzenie w szczegółach. W czasach Noego istniały dwie grupy ludzi: jedni zostali zabrani (zbawieni), drudzy pozostawieni (unicestwieni przez potop — w. 27). W czasach Lota również były dwie grupy: jedni zostali wyprowadzeni z miasta i zbawieni, inni tam pozostawieni i zniszczeni przez ogień. Podobnie będzie w dniu, kiedy przyjdzie Jezus Łk 17,3-37. Jedna grupa zostanie zabrana, druga unicestwiona. W Łk 17,37 jest postawione pytanie: „Gdzie, Panie?”, gdzie są pozostawieni ci ludzie? Odpowiedź biblijna jest prosta: „Gdzie jest padlina, tam zlatują się i sępy”. Ap 19,11-18 wyjaśnia ten problem, opisując, że niesprawiedliwi zostaną unicestwieni w czasie przyjścia Jezusa (zob. także 2Tes 1,7-9; 2,8.

Czy Biblia nie naucza, że Jezus przyjdzie jak złodziej? 1Tes 5,2

Każde biblijne odniesienie do powrotu Jezusa, tak niespodziewanego jak przyjście złodzieja, ma związek z niespodziewanym czasem przyjścia Jezusa, a nie ze sposobem Jego przyjścia. Przyjdzie szybko jak złodziej, niespodziewanie jak złodziej, ale w chwalebnym splendorze, jak błyskawica, w chwale triumfu (zob. Mt 24,42-44; 1Tes 5,1-5; Mt 24,27).

Czy lud Boży będzie żył w czasie nadchodzącego ucisku, czy może zostanie porwany przed okresem ucisku?

Doświadczenia starożytnego Izraela są przykładami danymi przez Boga dla ludzi żyjących w czasie końca. Jak Izrael został wybawiony z niewoli egipskiej po plagach, tak Kościół Boży zostanie ochroniony przez plagi i wybawiony z rąk oprawców 1Kor 10,11; Ps 91;46. Szadrach, Meszach i Abed-Nego poszli w płomienie, ponieważ nie ustąpili w obliczu powszechnego dekretu śmierci ogłoszonego przez babilońskiego króla. Bóg cudownie uratował ich z tych płomieni. Ich wiara, zdolna przeciwstawić się śmierci, dotknęła płomieni Dn 3,16-28. On przychodzi po plagach jak złodziej Ap 16,15. Jaki sens miałoby więc stwierdzenie: „Oto przychodzę jak złodziej” po wylaniu szóstej plagi, skoro On już przyszedł jak złodziej, zanim zostały one wylane? Ap 15,8 dobitnie stwierdza, że nikt nie może wejść do niebiańskiej świątyni, zanim nie dopełnią się plagi. 2Tes 2,1-3 wyjaśnia wprost, że antychryst zostanie objawiony zanim przyjdzie Jezus i zostanie unicestwiony blaskiem Jego przyjścia 2Tes 2,8.

Czy Biblia nie naucza, że sprawiedliwi otrzymają swoją nagrodę, kiedy zostaną porwani na początku siedmioletniego ucisku, a niesprawiedliwi zostaną zniszczeni na końcu siedmioletniego okresu ucisku?

Przypowieści Jezusa wyjaśniają, że Jego powtórne przyjście jest końcowym boskim wydarzeniem — ludzie zostaną albo zbawieni, albo unicestwieni. Nie będzie siedmioletniego okresu na przemyślenie naszego życia. Teraz jest dzień zbawienia 2Kor 6,2. W Mt 13,3 czytamy, że zarówno pszenica, jak i kąkol (sprawiedliwi i bezbożni) rosną razem aż do żniwa. Sprawiedliwi zostaną zbawieni, a niesprawiedliwi zniszczeni. W przypowieści o niewiernym słudze nie ma drugiej szansy. Niewierni są zniszczeni, kiedy niespodziewanie pojawi się pan domu Mt 24,44-51. W przypowieści o owcach i kozłach, mężczyźni i kobiety są w czasie przyjścia Jezusa albo zbawieni, albo unicestwieni Mt 25,31-46.